Když se rodinné vztahy naruší, pomůže mediace

Každá rodina se může potýkat s různými konflikty a problémy. Pokud se tyto problémy dlouhodobě neřeší, vede to ke ztrátě důvěry a k narušení vztahů v rodinách. Ale co když vám řekneme, že existuje způsob, jak obnovit harmonii v rodině a najít společná řešení, aniž byste se museli vydat cestou zdlouhavých a často odosobněných soudních sporů? Mediace je efektivní a respektovaný způsob řešení konfliktů, který pomáhá rodinám obnovit vzájemnou důvěru a nalézt trvalá řešení, která bude pro všechny strany přínosné. Ale jak to funguje a pro koho je mediace vhodná? O tom budeme mluvit s certifikovaným mediátorem Kryštofem Látalem, který se mediacemi zabývá.

Rodinné spory jsou pro většinu z nás velmi náročným a stresujícím zážitkem. Když se jedná o situaci, kdy jsou do sporu zahrnuti rodinní příslušníci, je to ještě těžší. Soudní řešení sporů může být velmi nákladné a často i zdlouhavé. Trvání od několika měsíců po mnoho let není u soudních sporů žádnou výjimkou. Nemluvě o negativním dopadu na vztahy v rodinách, kterým otevřené soudní spory příliš neprospívají. Nicméně existuje alternativa, která může být pro řešení rodinných sporů ale i jiných mezilidských konfliktů mnohem efektivnější a méně stresující. Touto alternativou je mediační sezení s mediátorem. Popisuje Kryštof Látal, který se mediacemi zabývá.

 

Mediace je proces, při kterém dvě strany, které mezi sebou mají konflikt, pracují s neutrální třetí stranou, tzv. mediátorem, aby se dohodli na řešení sporu. Mediátor pomáhá stranám toto společné řešení sporu najít, tak aby bylo pro obě strany přijatelné. A v jakých situacích je mediace vhodná? Mediace je velmi užitečná v řešení rodinných sporů, protože může pomoci při řešení mnoha různých typů sporů, jako jsou například rozvody, vypořádání majetku, péče o děti, alimenty, návštěvní práva a další. Madiace se ale nezabývá jen rodinnými spory, ale může být užitečná u celé řady jiných mezilidských konfliktů. Dodává Kryštof Látal a pokračuje s výčtem možností, kdy je mediace vhodná. U sousedských sporů můžeme například řešit situaci s hlučnou hudbou, výstavbou plotu mezi dvěma pozemky, nebo nepořádkem ve společných prostorech na chodbě bytového domu a další. Mediací se dají také řešit pracovní spory, jako jsou konflikty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo kolegy v práci.

Jsou nějaké případy kdy je naopak mediace nevhodná?

 

Určitě ano. Jsou to vážné trestné činy, které podléhají trestnímu právu. Mohou to být i situace kde opakovaně dochází k fyzickému nebo emocionálnímu zneužívání jedné ze stran. Typickým případem kdy není mediace možná je takzvaná nepřítomnost dobrovolnosti. Objasňuje Kryštof Látal a dodává.Pokud jedna ze stran není ochotná se zúčastnit mediace nebo ji vnímá jako nátlakovou, tak mediace nemůže být úspěšná i kdyby se mediátor na hlavu postavil.

Můžete nám stručně popsat jak mediace probíhá?

 

Mediaci můžeme rozdělit do několika fází. V první fázi mediace se mediátor snaží získat co nejvíce informací o sporu a situaci, která ke sporu vedla. Pro tuto fázi je typické, že strany konfliktu nemluví mezi sebou a veškeré informace říkají pouze mediátorovi. První fáze je napjatá a emočně náročná. Kdyby lidé nemluvili přes mediátora, ale mluvili mezi sebou nikam bychom se nedostali a tyto strany konfliktu by si akorát vjížděli do vlasů. Usmívá se Kryštof Látal a pokračuje dál. V první fázi zjišťuji postoje, zájmy a potřeby obou stran a snažím se porozumět jejich perspektivě. V dalším bodě definuji takzvaná témata sporu. Na základě informací získaných v první fázi s klienty určím témata, která budou předmětem mediačního jednání. Tato témata, respektive hlavní téma musí být definováno tak, aby oběma stranám dávalo smysl a byli s ním v souladu. V průběhu mediace pak strany mezi sebou hledají možností jak řešit daný spor. Mediátor má celou řadu technik jak tento proces podpořit a pro hledání řešení vytvořit klidné a konstruktivní prostředí. Taková prostředí si lidé mnohdy mezi sebou doma neumí vytvořit a místo klidu a konstruktivních návrhů v rodinách padají urážky a osočování. Aby se to nedělo nebo dělo jen minimálně, dohlíží na celý proces mediátor. Společně s klienty vymýšlí různá řešení a snaží se najít ty nejlepší. V další fázi, po nalezení těchto východisek, se klienti a mediátor snaží vyjednat dohodu, která bude pro obě strany přijatelná. Mediátor přitom pomáhá klientům najít kompromis, který bude pro ně oba uspokojivý. Pokud se klienti dohodnou na řešení sporu, mediátor připraví mediační dohodu, ve které se postup řešení popíše černé na bílém. Když dohodu klienti podepisují, mám takový příjemný klid na duši. V ten moment se vidím, jak ležím doma na gauči a s knížkou v ruce zaslouženě odpočívám. Každé mediační sezení trvá 3 hodiny, a podle potřeby se opakuje. Někdy je to opravdu náročné. Směje se Kryštof Látal, který se kromě mediace věnuje i osobním terapiím.

Možná vám teď vyskakují situace z vašeho života, nebo z života vašich blízkých, kde by mediace mohla být vhodnou pomocí při řešení konfliktů. Teď už víte, že díky mediacím se dají najít taková řešení, která jsou udržitelná a v souladu s potřebami obou stran.

Další články